Bổ sung chương mới trong Phụ lục 1 của EU GMP năm 2020 về Sản xuất các sản phẩm thuốc vô trùng đã nêu chi tiết về qui trình giám sát môi trường tiểu phân và vi sinh liên tục. Rõ ràng, việc giám sát quá trình hoạt động và đánh giá rủi ro là điều cần thiết để triển khai một chiến lược kiểm soát ô nhiễm hiệu quả.

Phân tích xu hướng và tác động của nó đối với chiến lược kiểm soát ô nhiễm hiện là một hoạt động thiết yếu và được tham khảo nhiều. Cũng có sự phân biệt rõ ràng giữa phân loại và giám sát, và các khái niệm quản lý rủi ro chất lượng được đan xen vào từng phần

https://lnkd.in/gBxaNPX
Rate this post